İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Doğa ve Dağcılık Topluluğu Tüzüğü

Ana Sayfa

iyte-ddt@iyte.edu.tr

KURULUŞ ve AMAÇ

Madde 1- Tüm doğa sporlarını (dağcılık, mağaracılık, yürüyüş, kamp, bilimsel ekspedikasyon v.b) ve çevre bilimlerini amatör bir ruhla ve bilimsel yaklaşımla yurt çapında sosyal ilişkiler kurarak sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Doğa-Dağcılık Topluluğu kurulmuştur.

 

Madde 2- Topluluğun etkinliklerinin hedefi, üniversite öğrencileri ile akademik ve idari kadrosu öncelikli olmak üzere, etkinliklere katılanların tekniğini, becerilerini ve doğaya duyarlılıklarını o etkinliğin gerektirdiği ölçüde arttırmaktır.

Topluluk amacı doğrultusunda yıl boyunca (öğretim dönemi içi ve dışında) etkinlik yapar. Etkinlikler, doğa bilgi ve bilincini kazandırmayı amaçlayan kültürel faaliyetler ile doğa sporlarını profesyonel beceride yapabilecek fiziksel nitelik ve çeşitliliktedir. Fiziksel nitelikteki etkinlikler, her türlü doğa koşulunda, değişik coğrafya ve mevsimlerin gerektirdiği tekniklerin öğrenilmesini ve kullanılmasını hedefler.

Topluluk yaptığı tüm doğa sporlarını birbirlerini tamamlayan sporlar olarak görür. Bunun için doğada yapılan tüm sporları destekler, bu sporları yapan diğer üniversite ya da özel kulüp ve topluluklarla ilişki kurar ve mevcut ilişkilerini sürdürür.

 

ÜYELİK

Madde 3- Doğa sporlarını yapmak isteyen herkes topluluğa üye olabilir. Topluluk üyeleri resmi üye ve gönüllü üye olmak üzere iki gruptur. Resmi üyeler; İYTE öğrencileri, İYTE personeli ve İYTE mezunlarıdır. Bunlar dışındaki üyeler gönüllü üye olup, seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

 

Üyelik Başvurusu ;

Madde 4- İYTE SKS Daire Başkanlığının Kültür İşleri Müdürlüğünce hazırlanan üyelik formunun doldurulup Kültür İşleri Müdürlüğüne verilmesi ve üyelik kartının düzenlenmesi ile üyelik gerçekleşir.

a)   Doğal üye ; Topluluk resmi üyesi olanlar aynı zamanda doğal üyedir.

b) Aktif üye ; Doğal üyenin bir yıl içindeki topluluk faaliyetlerine (yürüyüş, kamp, ekspedisyon, toplantı düzenleme, sergi açma gibi) en az 4 ya da daha fazla sayıda katılması ve genel kurul toplantılarında bulunmasına göre yönetim kurulunca belirlenir. Akademik danışmanın onayı ile kesinleşir. Yönetim ve denetleme kurulu üyeleri aktif üye sayılır.

c)    Onur üyesi ; En az üç yıl üst üste etkin üye olanlar arasından genel kurulca seçilir.

 

Üyelerin Hak ve Görevleri ;

Madde 5-

a)    Verilen ya da kendi isteği ile üstlenmiş olduğu görevi yerine getirmek.

b)    Etkinlik sırasında, etkinlik disiplinini bozmamak.

c)    Öneri ve eleştirilerini yönetim ve denetim kuruluna bildirmek.

d)    Genel kurul toplantılarına katılmak.

e)    Etkinliklere ve toplantılara olanakları ölçüsünde katılmak.

f)       Topluluğun olanaklarından bu tüzük çerçevesinde yararlanmak.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyelikten Çıkma ;

Madde 6- Her üyenin topluluktan ayrılma hakkı saklıdır. Ayrılma dilekçesinin yönetim kuruluna ulaşmasıyla üyelik sona erer. Yeniden üye olmak isteyen topluluğa alınma koşullarını yerine getirmek zorundadır.

 

Üyelikten Çıkarma ;

Madde 7- Yönetim kurulu, topluluğun amacına ters düşen davranışlar içinde bulunan ya da disiplin cezası alan üyelerini gerekçe göstererek üyelikten çıkarabilir. Karar yönetim kurulunun oy çokluğu ile alınır. Akademik danışman, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Rektörlük onayı ile kesinleşir.      

            Son bir yıl içerisinde kabul edilebilir bir mazereti olmadan en az üç faaliyete katılmamış ve topluluk içinde aktif olmamış üyelerin (aktif ya da doğal) üyelikleri yönetim kurulu kararı, akademik danışman, Kültür İşleri Müdürlüğü ve Rektörlük onayı ile düşer. Onur üyelerin onur üyeliklerinin düşmesinde de aynı yol izlenir. Ancak yönetim kurulu kararı yerine genel kurul kararı gerekir.

 

ORGANLAR

Genel Kurul

Madde 8- Bütün resmi (doğal, aktif, onur) üyelerden oluşur. Ancak doğal üyeler oy kullanamaz.

Genel kurul topluluk tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya topluluk aktif üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

            Genel kurul toplantısı, toplantı tarihinden en az on beş gün öncesinden ilan edilir.

            İlanda, toplantı günü, saati, yeri, gündem ile çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki gün sayısı bir haftadan daha az olamaz.

            Olağan genel kurul bir öğretim yılında iki kez (I. dönemin başı ve II. dönemin sonu) yapılır. İlk olağan genel kurul toplantısının, okulun açıldığı tarihten sonra ilk dört hafta içerisinde yapılması zorunludur.

            Genel kurul, topluluk tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı topluluk yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Genel kurul sonucu bir hafta içinde tutanakla beraber Kültür İşleri Müdürlüğüne iletilir.

 

Görev ve Yetkileri ;

Madde 9- Topluluğun en büyük karar organıdır.

a) Varsa tüzük değişiklik önerilerini görüşüp karara bağlamak.

b) Yönetim ve denetleme kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek.

c) Öğrenim dönemi başında, bir önceki dönemin etkinlik raporlarını onaylamak.

d) Öğrenim yılı sonunda, topluluğun dönem sonu raporunu ve gelir-gider çizelgesini karara bağlamak

e)    Denetim kurulu raporlarını inceleyip karara bağlamak.

 

Yönetim Kurulu, Kuruluş ve Toplanması ;

Madde 10- Genel kurulda gizli oyla seçilen en az 3 en çok 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

            Haftanın belirli günlerinde belirli bir periyotta toplanır. Tüm yönetim kurulu üyelerinin toplantılara katılması zorunludur. Çoğunluk esasına göre karar alır. Resmi üyeler yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilir. Ancak tartışmalara katılamaz, oy kullanamazlar.

 

Görev Yetkileri ;

Madde 11-

a)    Topluluğu temsil etmek.

b)    Topluluğun amaçlarının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesini sağlamak.

c)    Çalışma konularına göre yan kurulları (birimleri) belirlemek, kurmak ve bu yan kurulların çalışmalarını denetlemek.

d)    Topluluğun yönetsel ve parasal işlerini yürütecek üyeleri seçmek.

e)    Üye kayıt defteri, gelir-gider defteri, demirbaş eşya defteri ve karar defterinin düzenli tutulmasını sağlamak.

f)       Gerektiğinde görevlendirilen kişilerin görevlerine son vermek.

g)    Genel kurul kararlarını üyelere ve ilgili birimlere duyurmak ve uygulamak.

h)    Genel kurul toplantılarının gün, saat, yer ve gündemi saptamak.

i)       İçinde bulunulan öğrenim döneminin etkinlik programını hazırlamak ve mali olanakları yaratmak.

j)       Bir sonraki öğrenim dönemi etkinlik programı ile çalışma programı ve bütçesini hazırlamak.

k)     Topluluğun yapacağı etkinlikler için topluluk akademik danışmanın bilgisi dahilinde, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Rektörlükten izin almak.

l)       Malzeme ve diğer ihtiyaçları Kültür İşleri Müdürlüğüne bildirmek.

m) İlgili aktif üyeleri saptamak ve üyelerin etkinliklerini takip etmek.

n)    İlgili etkinliğe katılacakları saptamak.

o)    Topluluğun kullanacağı mekan ve alanlar için Rektörlükten izin almak, bu yerlerin topluluk amaçlarına uygun olarak kullanımı ve denetlenmesinden sorumlu olmak.

p)    Her öğrenim yarıyılı sonunda topluluk akademik danışmanına rapor vermek.

q)    Kurulun etkinlik programını ve raporlarını üyelere duyurmak.

r)       Yasalarda, yönetmeliklerde ve topluluk tüzüğünde belirtilen görevleri yaparlar, yetkilerini kullanmak.

 

Denetleme Kurulu ;

Madde 12-  Genel kurulda gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur.

            Bu kurul genel kurul adına denetleme görevi yapar. Kendilerince belirlenen belirli bir periyotla toplanırlar. Toplantı aralıkları 30 günden fazla olamaz. Denetleme görevini bu tüzükle tespit edilen esas ve usullere göre yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunarlar.

 

Görev ve Yetkileri ;

Madde 13-

a)    Topluluğun bütçe ve hesap işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri her öğrenim dönemi sonunda incelemek, sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve genel kurula sunmak.

b)    Yönetim kurulu tarafından düzenlenen bir sonraki öğrenim dönemine ait çalışma programı ve bütçesinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak önerilerini bildirmek.

c)    Topluluğa alınan eşyanın İYTE Ayniyat Saymanlığına, Kültür İşleri Müdürlüğü aracılığıyla kaydettirilmesini sağlamak.

 

ALT BİRİMLER

Etkinlik Sorumlusu-Görev ve Yetkileri ;

Madde 14- Etkinlik kararı alan yönetim kurulu o etkinlik için bir etkinlik sorumlusu seçer.

a)  Görevli olduğu etkinliğin amaca uygun şekilde yapılmasını sağlamak.

b)    Etkinlik sırasında amaca ters düşen hareketlerde bulunan, malzemeleri itinalı kullanmayan üyeleri uyarmak, gerekirse cezalandırılmaları için yönetim kuruluna yazılı öneride bulunmak.

c)    Etkinlik ile ilgili harcamaları yapmak.

d)    Etkinlik sırasında malzemelerin doğru kullanılmasını sağlamak.

e)    Etkinlikten sonra en geç on gün içinde etkinlik raporunu ve mali raporu yönetim kuruluna yazılı  olarak sunmak.

 

Malzeme Sorumlusu ;

Madde 15- Malzeme sorumlusunu yönetim kurulu seçer. Malzeme sorumlusu malzemelerin bakım ve onarımından sorumludur. Topluluk malzemeleri malzeme sorumlusuna zimmetlidir. Zimmetindeki malzemeyi kimlik karşılığı verir.

 

 

SEÇME VE SEÇİLME KOŞULLARI

Seçim ;

Madde 16- Seçimler her öğrenim yılının ilk olağan genel kurul toplantısında yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi bir yıldır. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir. Seçilebilmek için genel kurula katılan üyelerin salt çoğunluğunun oyu gerekir. Seçim kapalı oy açık sayım usulüne göre yapılır.

 

Seçme ve Seçilme Koşulları ;

Madde 17- Sadece aktif ve onur üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

 

MALZEME KULANIMI

Madde 18- Malzeme dağıtımı yönetim kurulu kararı ile yapılır. Malzeme kullanımı sırasında malzeme kullanan üyeye kimliği karşılığında zimmetlenerek verilir. Etkinliklerde, etkinlik malzeme sorumlusu (EMS) varsa, kullanılacak tüm malzemeler onun üzerine zimmetlenir. EMS etkinliğe katılan üyelere yine zimmet usulü malzemeyi dağıtır.

 

DİSİPLİN

Madde 19- Topluluk tüzüğüne, amaçlarına ve kararlarına aykırı hareket eden üyeye, yönetim kurulu tarafından topluluk akademik danışmanı ve Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi ile uyarma, etkinliklere katılmama, üyelikten atma gibi cezalar verilebilir. Üyelikten atılma cezası akademik danışman ve Kültür İşleri Müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

            Topluluğun amaç dışı faaliyetlerde bulunması, siyasal ve yasadışı eylemler yapması halinde toplulukla ilgili gerekli soruşturma yapılır. Suçlu bulunursa topluluk Rektörlük onayı ile kapatılır. Suçlu bulunan öğrenci hakkında Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

 

            Topluluk bir öğrenim yılında, kuruluş amacına uygun çalışmalar yapmaz, çalışma raporunu ve etkinlik programını en geç 15 Haziran’a kadar Kültür İşleri Müdürlüğüne vermez, tüzükte belirtilen sürede yönetim kurulunu seçmezse, Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile yazılı olarak uyarılır. Uyarılan topluluk bir sonraki dönem içinde de çalışma yapmaz ya da yönetim kurulu seçmezse, Kültür İşleri Müdürlüğünün önerisi ve Rektörlük onayı ile kapatılır.

 

DEFTERLER

Madde 20-

a)    Üye Kayıt Defteri ; Üyelerin adı, soyadı, sınıfı, numara ve bölümleri yazılır.

b)    Karar Defteri ; Yönetim kurulu ve genel kurul kararları işlenir.

c)    Demirbaş Defteri ; Topluluk demirbaşları numaraları ile işlenir.

d)    Gelir-Gider Defteri ; Gelir ve giderleri gösterir fatura ve makbuzlar işlenir.

Gelir-gider ve demirbaş defterleri, denetleme kurulundan başka, topluluk akademik danışmanı ve Kültür İşleri Müdürlüğü ve Rektörlük tarafından denetlenir.