13 Nisan 2010 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27551

YÖNETMELİK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU KAMU

KURUMLARI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJELERİNİ

DESTEKLEME PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında önerdikleri projelerin; başvuru, değerlendirme, kabul, destekleme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerine ilişkin esas ve usuller ile sonuçların uygulamaya aktarılmasına dair ilke ve kuralları belirlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı çerçevesinde sunulan projeleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile 16/8/1983 tarihli ve 77 sayılı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) 1007 Programı: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programını,

             b) Araştırmacı: Yeni bilgi, ürün, süreç, yöntem ve sistemlerin tasarımı veya oluşturulmasında yer alan ve ilgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip en az lisans mezunu kişileri,

             c) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

             ç) Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

             d) Bilim Kurulu: 278 sayılı Kanun ile tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,

             e) Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler ile doktoralı kişileri,

             f) Danışman: Projenin özel uzmanlık gerektiren konularında, hizmetinden yararlanılmak üzere projede geçici olarak görevlendirilen kişiyi,

             g) Esaslar: Bu Yönetmelikle alt mevzuatta düzenlenmesi öngörülen konulara ilişkin olarak hazırlanan ve Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren alt düzenleyici işlemleri,

             ğ) Ekonomik sınıflandırma kodları: Proje öneri formunda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümleri,

             h) Gelişme raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak sunulan, dönemsel gelişmelerin izlenmesi amacıyla hazırlanan raporu,

             ı) Grup: Kamu Araştırmaları Grubu (KAMAG), Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Grubu (SAVTAG) ve Uzay Araştırma Grubunu (UZAG), 

             i) Kamu Ar-Ge Birimi: Üniversiteler dışında kalan, ilgili mevzuatında, Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma birimlerini,

             j) Kurum hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında proje yürütücüsü kuruluşun imkanlarından faydalanılması karşılığı, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller doğrultusunda hesaplanarak proje bütçesine eklenen tutarı,

             k) Müşteri kurum (MK): Ar-Ge’ye dayalı çözüme ihtiyacı olan, bu ihtiyacının karşılanması amacıyla proje yürütücüsü kurum/kuruluşları belirleyerek, bu kuruluşlarla birlikte protokol imzalayan, proje sonuçlarının uygulanmasını taahhüt eden ve TÜBİTAK ile eşgüdümün sağlanmasından sorumlu olan kamu kurum/kuruluşunu,

             l) Özel kuruluş: Ticaret sicil belgesi olan ve Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan Türkiye’de yerleşik şirketleri,

             m) Proje destekleme sözleşmesi: Desteklenmesine karar verilen proje için TÜBİTAK, müşteri kurum ve proje yürütücüsü kuruluşlar arasında imzalanan yazılı anlaşma ve eklerini,

             n) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, araştırmacı, bursiyer, yardımcı personel ve danışmanlardan oluşan ekibi,

             o) Proje izleyicisi: Proje sonuçları uygulama süreci dahil olmak üzere projenin, öneri formuna ve proje destekleme sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini TÜBİTAK adına izlemek ve değerlendirmek amacıyla, proje yürütücüsü kuruluşlar ile müşteri kurumlarda inceleme yapmak üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen konusunda uzman kişiyi,

             ö) Proje öneri formu: TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan proje detaylarının istendiği formu,

             p) Proje sonuçları uygulama planı (PSUP): Müşteri kurum tarafından hazırlanarak TÜBİTAK’a sunulan ve proje sonunda elde edilmesi öngörülen çıktıların kullanımına ilişkin uygulama programını gösteren taahhüt belgesini,

             r) Proje yöneticisi (PYÖ): Proje yöneticisi kuruluşun proje yürütücüsünü,

             s) Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK): Birden fazla yürütücü kuruluşun yer aldığı projelerde, müşteri kurum ve yürütücü kuruluşlar tarafından, proje yürütücüsü kuruluşlar arasından belirlenen kurum/kuruluşu,

             ş) Proje Yürütme Grubu (PYG): Projede birden çok proje yürütücüsü kuruluş olması durumunda, tüm proje yürütücülerinden oluşan grubu,

             t) Proje Yürütücüsü (PY): Proje yürütücüsü kuruluşun sorumluluğu altındaki proje faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, proje yürütücüsü kuruluş tarafından görevlendirilen, araştırmacı niteliklerini taşıyan kişiyi,

             u) Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK): Proje hazırlama ve proje yürütme, beceri, deneyim ve altyapısına sahip; projenin yürütüldüğü kamu Ar-Ge birimini, üniversiteyi, TÜBİTAK birimini ve/veya özel kuruluşu,

             ü) Protokol: TÜBİTAK’a destek önerisinde bulunmadan önce müşteri kurum ve proje yürütücüsü kuruluşlar arasında imzalanan yazılı anlaşmayı,

             v) Sonuç raporu: Proje destekleme sözleşmesinde belirtilen proje bitiş tarihinden sonra belirtilen süre içinde, TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanan raporu,

             y) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunu,

             z) TÜBİTAK birimleri: TÜBİTAK Başkanlığına bağlı merkez, enstitü, laboratuvar ve benzeri birimleri,

             aa) Yardımcı personel: Proje yürütücüsünün veya araştırmacıların gözetimi altında, projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı olarak çalışan uzman, teknik eleman, teknisyen, idari personel, laborant, işçi ve benzeri destek personelini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Projelerin Başvuru, Değerlendirme, İzleme ve Sonuçlandırma Süreçleri

             Proje çağrısı ve başvuru

             MADDE 5 – (1) Proje başvuru dönemleri TÜBİTAK tarafından ilan edilir.

             (2) MK, PYÖK/PYK’yi kendi usul ve uygulamaları doğrultusunda tespit eder.

             (3) Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, TÜBİTAK birimleri ve/veya özel kuruluşlar birlikte ya da tek başına PYK olarak projede yer alabilirler. Ancak kamu Ar-Ge birimleri bağlı bulundukları kurumlarının MK olarak yer aldığı projelerde, PYK olarak tek başlarına yer alamazlar. MK ve PYÖK/PYK tarafından hazırlanan proje öneri formu, Protokol ve PSUP ile birlikte MK tarafından TÜBİTAK’a iletilir.

             (4) Kurum/kuruluşların MK ve PYK olabilmesine ilişkin koşullar Esaslar ile belirlenir.

             Proje önerilerinin değerlendirilmesi

             MADDE 6 – (1) Proje önerileri, TÜBİTAK tarafından belirlenen değerlendirme süreçlerinden geçirilir.

             (2) Değerlendirme sonucunda oluşan karar, Başkanlık onayına sunulur. Nihai karar, gerekçesi ile birlikte MK’ye bildirilir.

             Sözleşme

             MADDE 7 – (1) Desteklenmesi kabul edilen projeler için Proje Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

             Proje maliyet unsurları

             MADDE 8 – (1) Proje bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

             a) Projede; projenin gerektirdiği aşağıdaki kalemler masraf kabul edilir;

             1) Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

             2) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,

             3) Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri,

             4) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım ve onarım giderleri,

             5) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri,

             6) Posta ve nakliye giderleri,

             7) Proje ekibi giderleri,

             8) Kurum hissesi,

             9) Proje ile doğrudan ilgisi olan diğer giderler.

             b) Projede aşağıdaki kalemler masraf kabul edilmez;

             1) Proje önerisi hazırlama giderleri,

             2) Projenin sonuçlarının üretimi, kullanımı ve yaygınlaştırılması aşamasında yapılacak masraflar,

             3) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri,

             4) Proje çalışmaları kapsamında olduğu ölçülemeyen ısıtma ve aydınlatma amaçlı giderler,

             5) Proje çalışmaları kapsamında olduğu ölçülemeyen haberleşme ve iletişim amaçlı giderler,

             6) Altyapıya yönelik inşaat giderleri,

             7) Proje ile doğrudan ilgisi olmayan diğer giderler.

             Mali esaslar

             MADDE 9 – (1) Desteklenen projelerin bütçesinde ihtiyaç duyulması halinde, Esaslar çerçevesinde değişiklik yapılabilir, ek ödenek verilebilir, ekonomik kodlar arası ve PYK bütçeleri arası ödenek aktarımı yapılabilir.

             (2) TÜBİTAK, sınırları Esaslarda açıkça belirlenen şekilde PYK’ye ekonomik kodlar arası aktarım için yetki devredebilir.

             (3) Proje izleme sürecinde gelişme ve sonuç raporlarının TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi durumunda proje ödenek planı ve TÜBİTAK’ın nakit durumuna göre ödenek transferi yapılır.

             (4) Mali esaslarla ilgili diğer konularda Esaslar’a göre işlem yapılır.

             İdari esaslar

             MADDE 10 – (1) PSUP dahil olmak üzere, proje kapsamında oluşabilecek her türlü talep ve bu taleplerin değerlendirilerek sonuçlandırılması Esaslara göre yapılır.

             Fikri ve sınai mülkiyet hakları

             MADDE 11 – (1) Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu olabilecek buluş (patent, faydalı model vb.), tasarım, eser, entegre devre topografyası, teknik bilgi gibi bir fikri ürün ortaya çıkması halinde Bilim Kurulu kararı ile kabul edilecek düzenlemeler doğrultusunda hareket edilir.

             Etik kurallara uyma yükümlülüğü

             MADDE 12 – (1) MK ve PYÖK/PYK;

             a) Proje kapsamında uyulması gereken etik davranış ilkelerine ve bunları düzenleyen mevzuata uymak ve uyulmasını sağlamak,

             b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde konuyla ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket etmek,

             c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma kurallarına uymak,

             zorundadır.

             (2) Bu Yönetmelik kapsamındaki projelerin değerlendirilmesi ve izlenmesinde görev alan panelist, hakem, izleyici, danışman ve benzeri görevliler, bilimsel araştırma ve bilimsel yayın yapma kuralları ile uymayı taahhüt ettikleri etik kurallara uygun hareket etmekle yükümlüdür. Aksi durumun tespiti halinde ilgili mevzuat, sözleşme ve taahhütnameler çerçevesinde işlem yapılır.

             İzleme

             MADDE 13 – (1) TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin; belirlenen amaç ve hedefler ile 278 sayılı Kanuna ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuata ve proje destekleme sözleşmesine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği, TÜBİTAK tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak inceleme yoluyla izlenir.

             (2) TÜBİTAK, projelerin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan izlemek ve denetlemek üzere, belirleyeceği kişi veya kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebileceği gibi, gerekli gördüğü hallerde MK ve PYÖK/PYK’yı gelişmeler ile ilgili olarak bilgi almaya davet edebilir. Görevlendirilen izleyiciler ile TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanır.

             (3) Gelişme raporları, TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak, PYÖK/PYK tarafından hazırlanır ve MK tarafından değerlendirilerek proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde MK görüşüyle birlikte TÜBİTAK’a iletilir. Gelişme raporlarının proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gönderilmediği hallerde, Esaslarda belirtilen hükümler uygulanır.

             (4) Gelişme raporu, TÜBİTAK tarafından usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi halinde raporun revize edilmesi istenebilir.

             Durdurma, yürürlükten kaldırma ve iptal

             MADDE 14 – (1) Gelişme ve sonuç raporları proje destekleme sözleşmesinde belirtilen tarihlerde gönderilmeyen ve ikaza rağmen mücbir sebep bildirilmeyen, izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan veya mücbir sebeplerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler, MK, PYK veya PYÖK başvurusu veya söz konusu hususların Grup tarafından tespiti üzerine Başkanlığın onayı ile geçici olarak durdurulabilir.

             (2) Durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının MK, PYÖK/PYK tarafından TÜBİTAK’a bildirilmesi veya TÜBİTAK tarafından tespiti halinde, Grubun uygun görüşü ve Başkanlığın onayı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilebilir.

             (3) Durdurma işlemi sonrasında mücbir sebeplerle yürütülmeleri olanaksız hale gelen projeler, MK veya PYÖK/PYK’nın başvurusu veya TÜBİTAK tarafından tespiti halinde, Grubun uygun görüşü, Bilim Kurulu kararı ile yürürlükten kaldırılır ve Esaslara göre işlem yapılır.

             (4) Durdurma işlemi sonrasında MK, PYÖK veya PYK’nın kusurları veya ihmalleri nedeniyle olumsuzluk saptanan ve yürütülemeyeceği anlaşılan projeler ile etiğe aykırı davranışların yapıldığı tespit edilen projeler, Grubun uygun görüşü ve Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir. Projenin iptal edilmesinde kusuru bulunan kişi ve kurum/kuruluşlar hakkında Esasların iptale ilişkin hükümleri uygulanır.

             (5) İlgili Grubun gerek görmesi halinde, proje durdurulmadan da yürürlükten kaldırma veya iptal süreci başlatılabilir.

             Sonuç raporu

             MADDE 15 – (1) Proje süresinin tamamlanmasından sonra,  Esaslarda belirtilen sürede ve TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYÖK/PYK tarafından hazırlanan sonuç raporu, MK tarafından değerlendirilerek görüşleri ile birlikte Gruba sunulur.

             (2) Sonuç raporu, TÜBİTAK tarafından ilgili usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görülmesi halinde raporun revize edilmesi istenebilir. Değerlendirme sonucunda sonuç raporunun kabulüne veya reddine karar verilir. Sonuç raporu kabul edilen projede PSUP doğrultusunda işlem yapılması için MK’ye, bilgi için PYÖK/PYK’ya tebligat yapılır. Sonuç raporu reddedilen proje, Bilim Kurulu kararıyla iptal edilir ve bu karar, TÜBİTAK tarafından taraflara bildirilir.

             (3) Projenin iptal edilmesinde kusuru bulunan kişi ve kurum/kuruluşlar hakkında Esasların iptale ilişkin hükümleri uygulanır.

             Kesin sonuçlandırma

             MADDE 16 – (1) PSUP’un uygulandığına ilişkin MK tarafından sunulan bilgi ve belgeler, izleyici görüşü alınarak Esasların ilgili hükümleri doğrultusunda TÜBİTAK tarafından değerlendirilir.  

             (2) Değerlendirme sonucunda PSUP’ta yer alan MK taahhütlerinin yerine getirildiğinin TÜBİTAK tarafından tespit ve kabul edilmesi durumunda proje kesin sonuçlandırılır ve bu karar MK ile PYK’ye bildirilir.

             (3) PSUP’ta yer alan taahhütlerin, mücbir sebepler veya TÜBİTAK tarafından kabul edilebilir objektif nedenler dışında uygulanmadığının tespit edilmesi durumunda, Esasların MK’ye yönelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sorumluluklar

             MK, PYK/PYÖK ortak sorumluluklar

             MADDE 17 – (1) Projelerde MK, PYÖK/PYK, diğer maddelerde belirtilen görevlerin yanı sıra;       

             a) Projenin amaç, kapsam ve yönteminde TÜBİTAK’ın onayını almadan herhangi bir değişiklik yapmamaktan,

             b) Proje konusu ile ilgili yasal izin ve bildirimleri, proje önerisini TÜBİTAK’a sunmadan önce tamamlamaktan, 

             c) Proje kapsamındaki yazışmaları Esaslarda belirtilen şekilde yapmaktan,

             ç) Her türlü gizlilik derecesinde yürütülmesi öngörülen projelerin bilgi, belge, yazışma ve teknik detaylarını ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza etmekten,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde, etkin, verimli ve süresinde yerine getirmekten,

             sorumludurlar.

             (2) Mücbir sebepler nedeniyle alınamayan izinler proje sözleşmesi imzalanmadan önce tamamlanır. Ayrıca proje yürürlüğe girdikten sonra ihtiyaç duyulacak izin/bildirimler, ilgili iş paketine başlamadan önce proje yürürlük sürecinde alınabilir.

             PYK sorumlulukları

             MADDE 18 – (1) Projelerde PYK, 17 nci maddede belirtilenlerin yanı sıra;

             a) Proje destekleme sözleşmesinin ekinde yer alan proje öneri formunda, kendisine ait faaliyetlerden ve bütçe harcamalarının mevzuata uygunluğundan,

             b) TÜBİTAK, MK ve PYÖK tarafından, proje ile ilgili düzenlenecek toplantılara katılmaktan,

             c) Proje destekleme sözleşmesi ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden ve projenin iş programında öngörülen süre, amaç, kapsam, bütçe ve diğer hususlara uygun olarak yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından,

             ç) İşveren sıfatıyla, proje ekibinin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için ilgili mevzuatta belirlenmiş her türlü tedbiri almak ve alınmasını sağlamaktan,

             d) Projenin, bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali bakımlardan, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde yürütülmesi ile bu süreçte oluşabilecek kusurlar ve ihmallerden,

             sorumludur.

             PYÖK sorumlulukları

             MADDE 19 – (1) Projelerde PYÖK, 17 ve 18 inci maddelerde belirtilenlerin yanı sıra;

             a) Projenin izleme ve sonuçlandırma sürecinde MK görüşüyle Gruba gelmesi gereken rapor, belge, bilgi ve taleplerin PYG’de görüşülmesinden ve MK vasıtasıyla yapılması gereken her türlü yazışmanın MK’ye iletilmesinden,

             b) Proje ile ilgili olumsuzluk ve aksaklıkların tespit edilmesi durumunda, gerekli önlemi almaktan, sorumlu PYK’ları uyarmaktan ve sorunun devam etmesi halinde MK ve TÜBİTAK’a bildirmekten,

             sorumludur.

             MK sorumlulukları

             MADDE 20 – (1) Projelerde MK, 17 nci maddede belirtilenlerin yanı sıra;

             a) Ar-Ge ihtiyacını karşılayacak PYÖK/PYK ile protokol hazırlamak, ihtiyaçları doğrultusunda proje önerisini incelemek, hazırladığı PSUP’la birlikte proje önerisini TÜBİTAK’a göndermek, proje destekleme sözleşmesini imzalamak ve projenin mevzuat ve sözleşmeye uygun olarak yürütülmesini sağlamaktan,

             b) Desteklenen proje sonucunda elde edilen çıktıları, proje önerisinde belirtilen amaç  doğrultusunda kullanacağını/uygulayacağını TÜBİTAK’a sunacağı PSUP belgesi ile taahhüt etmekten, bu taahhüdünü projenin ilerleyen safhalarında TÜBİTAK tarafından gerekli görüldüğü hallerde revize etmekten ve taahhütlerini PSUP’a uygun olarak gerçekleştirmekten,

             c) TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak PYG/PYK tarafından hazırlanan gelişme raporlarını ve sonuç raporunu değerlendirerek TÜBİTAK’a iletmekten,

             ç) Proje sürecinde PYÖK/PYK tarafından projeyle ilgili TÜBİTAK’a yapılacak ve Esaslarda MK aracılığıyla gelmesi gerektiği belirtilen talep ve bu talebe ilişkin görüşünü Esaslara uygun olarak TÜBİTAK’a iletmekten,

             d) Projede gerekli görülen değişiklikleri PYÖK/PYK mutabakatıyla belirlemek ve TÜBİTAK’ın onayına sunmaktan,

             e) Proje kapsamında yapılacak test ve denemelere TÜBİTAK ile koordinasyon sağlayarak katılmak ve sonuçlarını TÜBİTAK’a raporlamaktan,

             sorumludur.

             TÜBİTAK’ın sorumlulukları

             MADDE 21 – (1) TÜBİTAK;

             a) Önerilen projelerin biçim, bütçe ve içerik olarak 1007 programına uygunluğunun değerlendirilmesini yapmaktan,

             b) Proje destek sürecinde, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamaktan,

             c) Desteklenmekte olan projelerin, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamaktan,

             ç) Her türlü gizlilik derecesinde yürütülmesi öngörülen projelerin bilgi, belge, yazışma ve teknik detaylarını ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza etmekten,

             d) Bu Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri, mevzuat ve sözleşmeye uygun bir şekilde, etkin, verimli ve süresinde yerine getirmekten,

             sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülecek projelerin kaynak aktarım ve kullanım işlemleri ile bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde TÜBİTAK ilgili destek mevzuatı uygulanır. 

             (2) 278 sayılı Kanunda ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından alınacak kararlar doğrultusunda işlem yapılır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 23 – (1) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

             Devam eden projeler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik kapsamında desteklenmekte olan projelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

             Esaslar

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 13/7/2005 tarihli ve 25874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma Geliştirme Projeleri Destekleme Programına ve TÜBİTAK Birimlerince Yürütülen Projelere İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yürürlüğe girmiş Esaslar ile Bilim Kurulu kararları ve diğer genel bağlayıcı düzenlemelerin uygulanmasına, bu Yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla devam edilir.

             (2) Bu Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddelerinde belirtilen Esaslar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini izleyen üç ay içinde hazırlanarak TÜBİTAK’ın web adresinde ilan edilir.

             Yürürlük

             MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TÜBİTAK Başkanı yürütür.