GENEL SEKRETER

TEMEL FONKSİYONU

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü idari teşkilatının başı olarak her türlü idari görevlerin yapılmasından, kontrol edilmesinden Rektör’e karşı sorumlu olmak, Enstitü idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak, Kanun ve yönetmelik hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda ve onların çizdiği politikalar çerçevesinde görevlerini yürütmek 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

1. Kendisine bağlı birimler aracılığı ile Enstitünün tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmek, 

2. Enstitü idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli, uyumlu ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak, 

3. Enstitü idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektör’e öneride bulunmak, 

4. Enstitünün belirlenen amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için idari görevleri yerine getirecek yeterli kadroyu kurmak, 

5. Bağlı birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, denetlemek, faaliyetlerin sağlıklı yürütülmesini sağlamak, 

6. Enstitünün yazışmalarını yürütmek ve imza yetkisini kullanmak, 

7. Yönetim Kurulu ve Senato gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, 

8. Enstitü Senatosu ve Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevini yapmak ve bu kurullarda alınan kararların yazılması , korunması ve saklanmasını sağlamak, 

9. Enstitü Senatosu ile Yönetim Kurulu kararlarını Enstitü’ye bağlı birimlere iletmek, 

10. Yönetim Kurulu ve Senato kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlandırmak, 

11. Üniversitenin yıllık bütçe çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, 

12. Daire Başkanlıkları ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, 

13. Bütçe harcamalarında tahakkuk amiri olarak; 

a. Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, 

b. Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, 

c. Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, 

d. Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından, 

e. Komisyon, Kurul veya bir Uzman tarafından düzenlenmiş keşif, hakediş, tutanak veya berzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden Sayıştay’a karşı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. 

14. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, 

15. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek, 

16. Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak ve yaptırmak,

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER 

Vekalet eden konum : Genel Sekreter Yardımcısı veya Daire Başkanlarından biri. 
Üstü : Rektör 
Astları : Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Araştırma ve Fon Saymanlığı Sivil Savunma Uzmanı,Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Şefi,

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI  

TEMEL FONKSİYONU 

Enstitümüz idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak üzere Genel Sekreter’e yardımcı olmak. İdari görevin verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak ve Genel Sekreter’e karşı sorumlu olmak.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

1. Genel Sekreter’in devrettiği yetki sınırları içinde Enstitünün tüm bürokratik ve idari hizmetlerini yürütmekte Genel Sekreter’e yardımcı olmak. 

2. Yönetim Kurulu ve Senato Kararlarının paralelinde Genel Sekreterlik faaliyetlerinin planlanmasında ve düzenlenmesinde Genel Sekreter’e yardımcı olmak. 

3. Genel Sekreter’in vereceği diğer görevleri yapmak. 

ORGANİZASYONEL İLİŞKİLER 

Üstü  : Genel Sekreter 

Astları : Genel Sekreterlikçe kendisine bağlanacak birimler. 

Vekalet Edilen Konum : Genel Sekreterlik